scouts australia

Scouts Australia apologise for child abuse

Scouts Australia apologise for child abuse

“We failed you and we apologise for the pain"